Bob Nesom
Title: Sylvie Nesom
Copyright: 2019
Photographer/Artist: Bob Nesom
Description:
Sylvie Nesom at the Underground Recording studio.